ابزار مونتاژ، تعميرات و لحیم کاریهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.