ترایاک و تریستورهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.